12-02-63 Pedro Gutierrez Valencia to Lyndon Johnson (105-3702-233)

Page 1 of 3 
 

  1   2   3                                         

 

Return to:      105-3702 File (Mexico City)